Etikai kódex

EuroKnife Bt.

1. A munkavállalókkal kapcsolatos magatartás szabályai

Társaságunk vállalja, hogy munkatársait a törvényes foglalkoztatás keretei között alkalmazza, a tényleges munkába állás napjától kezdve. Ez magában foglalja a bejelentett alkalmazást, a méltányos javadalmazást, a törvényes munkaidő és túlmunka szabályainak betartását és a törvényes szabadság biztosítását.

Társaságunk egészséges, biztonságos, lehetőség szerint barátságos és környezetbarát munkahelyet biztosít. A munkafeltételek kialakításában maximálisan törekszik a munkavállalók egészségének megőrzésére és munkabiztonságára, az előírások szerinti munkavédelmi eszközöket, munkaruhát és védőitalt biztosítja. A munkaegészségügyi és munkabiztonsági szabályokat minden körülmények között betartjuk.

Társaságunkban tisztelettel és megbecsüléssel vagyunk a munkatársak iránt.

Különös gondot fordítunk a diszkrimináció tilalmára, azaz az életkor, nem, családi állapot, nemzeti és nemzetiségi hovatartozás, vallás, politikai meggyőződés, nemi orientáció vagy egyéb alapokon történő megkülönböztetés elleni védelemre.

A munkatársak szakmai fejlődését biztosítjuk.

A Dienes nemzetközi cégcsoport számára kiemelkedően fontos, hogy üzleti tevékenységének végzése jogszerű és etikus keretek között, tisztességes módon történjen. A vállalat vezetőségének tagjai és az alkalmazottak a Dienes csoport érdekeinek megfelelően járnak el, az irányadó törvényeket betartják, valamint a jogszabályokat és a jogi kötelezettségeket tiszteletben tartják.

2. A tulajdonosok érdekében érvényesítendő követelmények

Társaságunk felelősséggel tartozik a tulajdonosok felé, ami magában foglalja, hogy a jó üzletember gondosságával járunk el a tevékenységünk során, rendszeres, pontos és megbízható információval látjuk el a tulajdonosokat a tevékenységünkről, pénzügyi helyzetünkről és teljesítményünkről. Biztosítjuk a vállalatirányítás teljes átláthatóságát.

3. A gazdasági környezettel kapcsolatos magatartási szabályok

Társaságunk elkötelezi magát a tisztességes verseny elvének betartására, különös tekintettel a hírnévrontás és a tisztességtelen munkaerő-csábítás tilalmára.

A partnerekkel tisztességes együttműködésre törekszünk, ügyelünk az üzleti titkok megtartására.

A beszállítókkal való együttműködés során kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolat létrehozására törekszünk és betartjuk az etikai szabályokat. Kizárjuk a vesztegetési ajánlatokat, biztosítjuk a versenyeztetés tisztaságát. Külön figyelmet fordítunk az időbeni fizetésre.

4. Gazdasági bűncselekmények megelőzése és tilalma

Társaságunk zéró toleranciát hirdet minden gazdasági bűncselekménnyel és a vállalat érdekeivel összeférhetetlen magatartással szemben. Mindent elkövetünk, hogy megelőzzük és a törvény szigorával is sújtsuk a kísérletet, az elkövetést, így kiemelten a pénzmosást, csalást, vesztegetést, adócsalást, korrupciót és hűtlen kezelést.

Az üzleti összeférhetetlenség elkerülése

Üzleti összeférhetetlenség abban az esetben keletkezik, ha az EuroKnife Bt. vezetőségi tagja vagy alkalmazottja az EuroKnife Bt.-vel üzleti kapcsolatban álló másik vállalatban munkát végez illetve abban közvetve vagy közvetlenül olyan érdekeltséggel rendelkezik, amely során képes az üzleti döntések befolyásolására vagy meghozatalára, hogy annak nyomán ő vagy családtagja, illetve ismeretségi köre személyes előnyhöz juthat.

A EuroKnife Bt. vezetőségi tagjai és alkalmazottja nem tarthatnak fenn olyan üzleti kapcsolatot, amelyről ésszerűen feltételezhető, hogy befolyásolni fogja őket a EuroKnife Bt.-vel kapcsolatos üzleti döntéseik meghozatalában. Ezért az ilyen üzleti kapcsolatok fenntartása kizárólag a vállalatvezetőjének előzetes írásbeli jóváhagyásával engedélyezett.

Kis értékű (maximálisan 5.000 Ft összérték, a cégvezető engedélyével ez az értékhatár kivételes esetben 10.000,- Ft-ra emelkedhet) szimbolikus jellegű ajándékok elfogadása engedélyezett abban az esetben, ha az az elfogadót nem kötelezi le olyan mértékben, hogy azzal függetlensége kétségessé  váljon.
Készpénzajándékot sohasem szabad elfogadni. Ha vezetőségi tagnak vagy alkalmazottnak olyan ajándékot, előnyt, vagy saját magának vagy rokonának olyan előnyös feltételeket ajánlanak fel, amelyek a jelen magatartási kódexben meghatározott korlátozások mértékét meghaladják, az ajándékot vagy előnyt elvből el kell utasítani.

„Forródrót” – Etikai Vétségekkel Kapcsolatos Bejelentések

A EuroKnife Bt. bejelentő szolgálatot tart fenn gyanús ügyek, illetve feltételezett szabályszegések bejelentésére.
A bejelentést névtelenül megteheti postai úton vagy Interneten keresztül az oldal alján megtalálható “NÉVTELEN BEJELENTÉS” menüpont alatt, vagy személyesen forduljon a cég vezetőjéhez.

A bejelentő névtelenségét minden körülmények között biztosítjuk.

5. Az állammal és hatóságokkal kapcsolatos magatartási szabályok

Társaságunk törekszik az adók, járulékok és egyéb közterhek pontos fizetésére.

Figyelmet fordítunk a tevékenységünkhöz szükséges engedélyek, illetve bejelentések folyamatos meglétére.

A jogszabályoknak megfelelő adatszolgáltatást nyújtunk az állami és önkormányzati hatóságoknak és szerveknek.

6. Elkötelezettség a társadalom és a környezet iránt

Cégünk elkötelezett működésünk környezetterhelő hatásainak minimalizálása iránt azáltal, hogy takarékosan üzemel és a jogszabályok szerinti hulladékgazdálkodásról gondoskodik.

Tevékenységünk során a fenntarthatóságot és a környezeti szempontokat maximálisan figyelembe vesszük.

Lehetőségeinkhez mérten kivesszük részünket a társadalmi felelősségvállalásból.

7. Adatvédelmi szabályok

Társaságunk tiszteletben tartja a munkavállalók magánéletét és méltóságát. A munkavállalók személyes adatait olyan mértékben és ideig kezeljük és őrizzük meg, amilyen mértékben és ideig arra a Társaság működése, illetve az alkalmazandó jog érdekében szükség van. Adatvédelmi felelősségünk alapját képezik a mindenkor hatályos jogszabályok, beleértve az EU 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletét is.

Társaságunk maradéktalanul betartja a személyes adatok megismerésére, kezelésére vonatkozó jogszabályokat.

Társaságunk működésével összefüggő információk, így különösen pénzügyi adatok, üzleti tervek, műszaki információk, a munkavállalókra és az ügyfeleinkre vonatkozó adatok vagy más típusú információk védelmével kapcsolatosan biztosítjuk, hogy ilyen adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására.

8. Szellemi alkotások tiszteletben tartása

Társaságunk működése során csak olyan szellemi alkotásokat használ fel és csak olyan technológiát alkalmaz, amelyek felhasználására jogosultsággal rendelkezik.

Társaságunk jogtiszta szoftvereket alkalmaz és rendelkezik informatikai szabályzattal, amelyet minden munkavállalóval megismertet és betartat, valamint rendszeresen felülvizsgál.

 


Facebook
Youtube