Adatvédelem

Weboldal használókra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Az alábbi tájékoztató a EuroKnife Bt. (2081 Piliscsaba, Kálvária u. 50-52.) (“Társaság”) által a https://www.euroknife.hu weboldalon történő böngészéssel, elektronikus formanyomtatványok kitöltésével összefüggésben végzett adatkezelésre vonatkozik és az érintettek (tehát pl. Ön, mint weboldalunkat felkereső természetes személy) tájékoztatására szolgál.
Célunk, hogy pontos és a jogszabályoknak teljeskörűen megfelelő tájékoztatást nyújtsunk arról, hogy miért és hogyan kezeljük azon természetes személyek személyes adatait, akik cégünkkel honlapunkon keresztül kapcsolatba kerülnek.

A tájékoztató elkészítése az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:
• Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (“GDPR”);
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény (“Infotv.”);
• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. Évi C. törvény.

Alapvető fogalmak, melyek a tájékoztató megértését segítik

Személyes adat
Személyes adat lehet bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy adott természetes személy közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik. Ilyen információ lehet pl. azon eszköz IP címe, amelyről Ön a weblapunkat felkeresi.
Adatkezelés
Adatkezelésnek hívunk minden olyan műveletet, amelyet személyes adatokon hajtanak végre. Ilyen pl. az adatok gyűjtése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, törlése.
Adatkezelő
Adatkezelőnek nevezzük azt a szervezetet, amely az adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza. Az Ön adatainak kezelője a weboldal vonatkozásában a Társaság.
Érintett
Mindenki, akinek a személyes adatait a weboldalunk felkeresése során kezeljük.

COOKIEK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK
Mik azok a cookie-k?
A cookie egy kisméretű szöveges fájl, amelyet az Ön által meglátogatott weboldal tárol az Ön számítógépén, vagy egyéb, az internet böngészésére használt eszközén. Az Ön eszköze a cookie-t a cookie fajtájától függően meghatározott időtartamon keresztül tárolja. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal „megjegyezzen” bizonyos adatokat és beállításokat (pl. bejelentkezés, nyelv, betűméret és más megjelenítési beállítások) egy meghatározott időtartamra. Emellett bizonyos cookie-kra azért van szükség, hogy a weboldal megfelelő működése biztosított legyen és annak minden tartalmi eleme elérhető legyen az Ön számára.

A cookie-k az ön számítógépén, vagy egyéb eszközén biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

Hogyan és milyen jogalapon használjuk a weboldal használata során a cookie-kat?
A honlapunk zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (az ún. munkamenet cookie-k) a honlapunk meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépére, vagy egyéb eszközére. Az ilyen cookie-k célja a honlapunk biztonságának garantálása, a weblap tartalmainak hibamentes megjelenítése, valamint honlapunk terhelésének kiegyenlítése. Alkalmazásuk nélkül a weboldal megfelelő működése nem biztosítható. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének, vagy egyéb eszközének IP címét) a honlapunk biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb azon időtartamig, amíg ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

Milyen megőrzési idők vonatkoznak az adatokra?
A weboldalon megadott adatokat addig az időtartamig kezeljük, ameddig az adatkezelés célja fennáll. Így a hozzájárulás alapján kezelt adatok esetén a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az irányadó jogi igényérvényesítési idő végéig folytatjuk az adatok kezelését.

Kötelező az adatokat megadni? Mi a következménye az adatszolgáltatás elmaradásának?

Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a szerződéses jogviszony létrehozásának, illetve az adott szolgáltatás nyújtásának a feltételeként értelmezhető, ezáltal a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tudná az adott szolgáltatásokat nyújtani, a szerződő partnerrel fennálló szerződést teljesíteni. A weboldalon számos esetben az Ön hozzájárulása esetén kerül sor adatkezelésre, ezen esetekben az Ön által kért funkció működése (pl. a regisztráció) lehetetlenülhet el az adatszolgáltatás elmaradása vagy hiányossága esetén. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintettnek a fenti elérhetőségek bármelyikén keresztül az Adatkezelőnél bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni; jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén pedig az adatok kezelése ellen tiltakozni.

Ki az adatkezelő?
Az Adatkezelő az EuroKnife Bt. (2081 Piliscsaba, Kálvária u. 50-52., Cg: 13 06 034802); adatkezelési kérdésekben Ön az alábbi elérhetőségeken léphet velünk kapcsolatba: info@euroknife.com.

Milyen jogaim vannak az adatkezelés kapcsán?
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá – a vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A) A hozzáféréshez való jog
Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.

B) A helyesbítéshez való jog
Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:
• az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
• olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
• jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E) A tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha
• az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F) Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.

G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

Altalános Belső Adatvédelmi Szabályzat 2020.03.01

Facebook
Youtube